Eğitimde Gelecek Arayışları Cilt I


Özet

Bilgi çağını yaşayan dünyamızda eğitim önemli bir güçtür. Bu güce
ulaşmanın yolu ise dil, zihinsel ve sosyal becerileri gelişmiş, temel değerlere
sahip bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla çoğu gelişmiş ülkede eğitim yaklaşım ve modelleri güncellenmekte, öğrencilere bir taraftan günümüzün değerleri bir taraftan da geleceğin becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Bunlar doğruluk, iyilik, güzellik, saygı, eşitlik, dayanışma gibi değerlerle,
yeni bilgiye hızlı ulaşma ve uygulama, sözlü ve yazılı iletişim, eleştirel düşünme, sorun çözme, ekiple çalışma ve işbirliği yapma, teknoloji kullanma,
liderlik ve proje yönetme gibi beceriler olmaktadır. Bu becerileri kazandırmak için her düzeyde sistemli ve bilinçli çalışmalar yapılmakta, çağdaş
eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Geleceğin bireylerini iyi yetiştirmek amacıyla günümüze kadar çeşitli
eğitim yaklaşım ve modelleri kullanılmıştır. Bunlar dönemlere, araştırmalara, eğitim felsefesi ve politikalarına göre değişmektedir. Her yaklaşımın
eğitime bakış açısı, öğrenme ve öğretim anlayışı, benimsediği ilke ve yöntemleri, uygulamaları diğerinden farklıdır. Bunları eğitimci, yönetici ve
öğretmenlerin iyi bilmesi ve bilinçli uygulaması gerekmektedir. Özellikle
öğrencilerin değerleri nasıl öğrendikleri ve nasıl uyguladıklarını iyi bilmek
eğitim uygulamalarının başarısını artırıcı olmaktadır. Bu çalışmada değer
kavramı, özellikleri, eğitim yaklaşımları alınmakta, değerler eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmaktadır.

Künye

Yazar : Arzu GÜVENÇ SAYGIN, Murat SAYGIN
ISBN : 978-975-16-3180-0 (tk.), 978-975-16-3181-7 (1.c.)
Basım Yılı : 2016
Yayın No : 379
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Nihat BÜYÜKBAŞ, Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

 

İçindekiler