Türkiye’yi Lâikleştiren 3 Mart Tarihli Kanunların Önemi24 Haziran 2023

“Vicdan hürriyetine asla müdâhale edilemez, zira bu ferdin tâbiî haklarının en mühimlerinden biri addedilir… Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyâsî bir fikre mâlik olmak, mensup olduğu bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sâhiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz. Türkiye’de her yetişkin (reşit) dinini seçmekte hürdür. İbâdet hürriyetine gelince, insanlar hangi dine mensuplarsa o din ile ilgili âyin ve merasimleri yapmakta serbesttir. Fakat, âyinler asayiş ve genel adaba aykırı olamaz, siyâsi gösteri şeklinde de yapılamaz”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK


SAYGI DURUŞU VE İSTİKLÂL MARŞI

AÇILIŞ KONUŞMALARI

  • Prof. Dr. Mehmet SARAY – Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
  • Prof. Dr. Sadık TURAL – Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı
  • Ord. Prof. Dr. Reşat KAYNAR’a Plâket Takdimi

PANEL

YÖNETEN:  Prof. Dr. Mehmet SARAY
“Başlangıçtan Günümüze Türkler’de Dine Bakış”

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
“Anayasa Mahkemesi ve İnsan Haklan Mahkemesi Kararlarına Göre Lâiklik İlkesi”

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
“Lâik Cumhuriyette Diyanet işleri Teşkilatı ve Yükümlülükleri’

Prof. Dr. Mualla SELÇUK
Türkiye’de Lâikliğin Din Öğretimine Ozsel ve Biçimsel Yansımaları

Mehmet Handan SURLU
Hukuksal Açıdan 3 Mart Tarihli Kanunların Getirdikleri