TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu 04-06 Ekim 2017 / Köstence / ROMANYA


TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu 04-06 Ekim 2017 / Köstence / ROMANYA

28 Haziran 2023

TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

04-06 Ekim 2017 / Köstence / ROMANYA

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Köstence Ovidius Üniversitesi Tarih Fakültesi iş birliğinde 04-06 Ekim 2017 tarihlerinde Romanya’nın Köstence şehrinde “Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Doğu Avrupa ve Balkanların çalkantılı bölgesinde yer alan Romanya ve Türkiye derin bir ortak tarih paylaştılar.

Yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu ile güçlü bağlantıları olan Eflak ve Buğdan, 19. yüzyılın ortalarında Avrupa’da ortaya çıkan devrimlerden etkilenmiş ve özerklik/bağımsızlık fikirleri yayılmaya başlamıştı. Kırım Savaşı ve 1856 Paris Barış Konferansı’nın ardından bölge muhtariyetini kazandı ve Avrupa devletlerinin garantisi altına girdi. Bu süreçte Avrupa devletlerinin her biri bölge ile ilgili olarak farklı tutumlar takındılar.

Bu çerçevede 5 Ocak 1859’da Buğdan Meclisi, 24 Ocak 1859’da da Eflak Meclisi oybirliği ile Albay Alexandre Ion Cuza’yı tahta Prens olarak seçti. Böylece birleşme fiili olarak gerçekleşmiş oldu. Osmanlı Devleti ilk başlarda birleşmeye itiraz ettiyse de sonuçta, 2 Aralık 1861 tarihinde Eflak ve Buğdan’ın merkezi bir yönetime sahip olmasını kabul etti. Böylece Osmanlı Devleti’ne bağlı olmakla birlikte, Eflak ve Buğdan’da fiilen Romanya Prensliği ortaya çıkmış oldu.

Sonuç olarak, 1878 Berlin Antlaşması ile birlikte Romanya tam bağımsızlığını kazandı ve 1881 yılında bir krallık haline geldi.

Yukarıda da özetle anlatıldığı gibi Romanya’nın Türkiye ile derin tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkileri bulunmaktadır. Her iki ülke de Batı modernizasyonu serüvenine dâhil olmuş ve bu noktada Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti gibi benzer süreçleri yaşamıştır.

20. yüzyıl başlarından günümüze iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve siyasi münasebetler iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde gelişmektedir. Hedefimiz bu husustaki akademik çalışmaların arttırılmasıdır.

Bu çerçevede sempozyum iki ülke arasındaki ortak tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel münasebetler hakkında çalışma yapan araştırmacılara bu araştırmalarını sunabilecekleri ve uluslararası düzeyde duyurup tanıtabilecekleri bir ortam sağlayacaktır.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKEY-ROMANIA RELATIONS:

PAST AND PRESENT

4-6 October, 2017 / CONSTANTA / ROMANIA

With the cooperation of Department of Atatürk Research Center and Ovidius University of Constanta, Faculty of History and Political Sciences an international symposium titled “Turkey-Romania Relations: Past and Present” is going to be held on 4-6 October, 2017 in Constanta.

Romania and Turkey, both situated in the turmoiled area of Eastern Europe and Balkans, shared together a deep long common history.

Wallachia and Moldavia, strongly connected with the Ottoman Empire for centuries were affected by the revolutions emerging in Europe in the middle of the 19th century and ideas of autonomy/independency began spreading. Following Crimean War and Paris Peace Conference of 1856, Wallachia and Moldavia acquired autonomy and came under the assurance of the European states. In this process, each of the European states took different attitudes towards the region.

In this context, on January 5, 1859 Moldavia Parliament and on January 24, 1859 Wallachia Parliament chose Alexandre Ion Cuza as the Prince to the throne unanimously. Therefore, a de facto unification came true. Although Ottoman State objected to the unification at first, it acknowledged on December 2, 1861 that Wallachia and Moldavia had a central administration. Thus, as well as being an associated state to the Ottoman State, the Romanian state de facto emerged from Wallachia and Moldavia.

Subsequently, with the Treaty of Berlin in 1878 Romania gained its full independence and became a Kingdom in 1881.

As it is briefly expressed above, Romania has a deep historical, cultural, political and economic relations with Turkey. Both countries got involved in the adventure of Western modernization and at this point Romania went through similar processes to Ottoman State and Republic of Turkey.

Their improving relations at the beginning of the 20th century, increasing cultural, economic and political connections show a tendency of good neighboring. Our aim is to enhance the academic studies about this issue.

In this respect, the symposium will enable researchers conducting studies about the mutual historical, political, economic, social and cultural relations of the two countries to present, disseminate and introduce their researches at the international level.

SEMPOZYUM BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI / BOOK OF PAPER ABSTRACTS

KONU BAŞLIKLARI /SUBJECT HEADINGS

SEMPOZYUMA KATILMA ŞARTLARI /TERMS OF PARTICIPATION FOR THE SYMPOSSIUM

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ /SYMPOSOIUM CALENDAR

BAŞVURU FORMU /APLICATION FORM

TAAHHÜTNAME / CONTRACT