Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yılı: 1921 Yılının Askeri ve Siyasi Gelişmeleri Uluslararası Sempozyumu


Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yılı: 1921 Yılının Askeri ve Siyasi Gelişmeleri Uluslararası Sempozyumu

29 Haziran 2023

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 100. YILI:

1921 YILININ ASKERİ VE SİYASİ GELİŞMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

11-12 Eylül 2021/HAYMANA

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Haymana Belediye Başkanlığı iş birliğinde  11-12 Eylül  2021 tarihlerinde Haymana’da  yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanlarının, diğer kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların katılımıyla “Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100.Yılı: 1921 Yılının Askeri ve Siyasi Gelişmeleri” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

1921, Milli Mücadele döneminde şüphesiz ki dönüm noktası sayılabilecek askeri ve siyasi gelişmelere sahne olan bir yıldır. Bu yıl Batı Cephesinde Yunan güçleri ile TBMM orduları arasında I. İnönü ve II. İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi gerçekleşmiştir. Bir yandan bağımsızlık savaşını yöneten, diğer yandan iç isyanlarla mücadele eden TBMM aynı zamanda toplumsal sorunlara da çare bulmaya çalışmış, diplomatik tanınma yolunda da hatırı sayılır başarılara imza atmıştır.

Bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi Türk ulusunun kaderini büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu savaş sırasında hayati çarpışmaların büyük bir kısmı Ankara’nın Haymana ve Polatlı ilçeleri sınırlarında olmuştur. Tarihi açıdan büyük öneme sahip bu bölgede düzenlenecek sempozyum ile  1921 yılı içerisinde gerçekleşen askeri ve siyasi gelişmeler ile ilgili yeni belgelerin ve çalışmaların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

1921 yılında gerçekleşen askeri ve siyasi gelişmeler çerçevesinde şu alt başlıkların ele alınması dönemin olaylarının detaylı olarak incelenmesi açısından önem kazanacaktır.

 • I. ve II. İnönü Savaşları
 • İlk Teş­ki­lât-ı Esa­si­ye Ka­nu­nu (Ana­ya­sa)’nun, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’nde ka­bu­lü
 • Londra Konferansı
 • Moskova Antlaşması’nın İmzalanması
 • Sakarya Meydan Muharebesi
 • Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi
 • 1921 Yılı İç İsyanları
 • Ankara Hükümetinin İmzaladığı Uluslararası Anlaşmalar
 • TBMM’nin 1921 Yılı Faaliyetleri
 • Büyük Taarruza Hazırlık Süreci
 • İstanbul hükümetlerinin 1921 Yılı politikaları
 • İlgili diğer konular

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır.  Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının  en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 02 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar https://tamga.gov.tr/sakaryazaferi adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum Bilim Kurulu’nu oluşturan hakemler tarafından bildiri özetlerinin değerlendirilmesinden sonra kabul edilenler ilan edilerek tam metinler istenecektir.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Sempozyumu düzenleyen Kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUM PROGRAMI

Başvuru için: https://tamga.gov.tr/sakaryazaferi

SEMPOZYUMA KATILIM

SEMPOZYUM KURULLARI