Milli Mücadele’nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve  Kongreler Uluslararası Sempozyumu


Milli Mücadele’nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve  Kongreler Uluslararası Sempozyumu

28 Haziran 2023

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100.YILI:

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ANADOLU’YA GEÇİŞİ VE KONGRELER

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

25-26 Nisan 2019 / ERZURUM

KONGRELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Erzurum’da Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanlarının, diğer kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların katılımlarıyla “Milli Mücadele’nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve  Kongreler” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Türk Milli Mücadelesi, hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun ana ilkelerinin temellerinin atıldığı yakın Türk tarihinin en önemli dönemidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özünü oluşturan milli egemenlik, halk yönetimi, TBMM’nin üstün konumu gibi temel kamu hukuku ilkeleri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yürüttüğü bu tarihi dönemde oluşmuştur. Bilindiği gibi 1919 yılı, Milli Mücadele’nin teşkilatlanma aşamasının en önemli sürecini oluşturmaktadır. Bu süreçte bir taraftan vatanın birçok parçası işgale uğrarken, diğer taraftan “Milli Bağımsızlık Hareketi”nin temelleri atılmış, özellikle 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi olarak Anadolu’ya geçişi ile başlayarak, Amasya Genelgesi ve akabinde gerçekleştirilen Erzurum ve Sivas Kongreleriyle Milli Mücadele’nin amaç, yöntem ve hedefleri belirlenmiştir. Yine 1919 yılındaki gelişmeler Milli Mücadelenin ilk icra organı olan “Heyet-i Temsiliye”nin kuruluşunu sağlarken, “Mustafa Kemal”i Türk Milli Mücadelesi ve Türk milletinin önderi olarak tarih sahnesine çıkarmıştır.

2019 yılının bütün bu önemli olayların 100. yıl dönümü olması sebebiyle Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından TBMM’nin açılışına kadar yaşanan askeri, siyasi ve sosyal gelişmelerin konu edileceği bir sempozyum çerçevesinde yeni yorum ve bulgulara dayalı tebliğlerin ele alınması ve tartışılması düşünülmektedir.

Sempozyumun ana temaları çerçevesinde gönderilecek tebliğlerin, arşiv belgelerine ve yeni yorumlara dayalı olması gerekmektedir.

Gönderilecek bildirilerin seçiminde aşağıdaki başlıklara öncelik verilecek olup, bu ana başlıklar dışında, orijinal bulguları ve meselelerin çözümüne yönelik yeni teori ve yorumları içeren tebliğler de değerlendirilecektir.

Konu Başlıkları:

Mondros Mütarekesi ve Devlet Yönetimi Üzerindeki Etkisi

Mütareke Görüşmeleri

Mütareke’nin Uygulanması ve Oluşan Tepkiler

Azınlıkların Faaliyetleri

İttihat ve Terakki Hükümetinin İstifası, Fırkanın Son Kongresi ve Siyasi Gelişmeler

Osmanlı Ordusunun Durumu

İtilaf Donanmasının İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri

İttihatçı Liderlerin Ülkeyi Terki ve Tutuklanmaları

Mağlup Olmuş Bir Devletin Başkenti, Meclis-i Mebusan, Saray ve Hükümetleri

Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Devleti

Anadolu ve Rumeli’ye Gönderilen Heyetler

İşgaller ve Milli Teşkilatlanma

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

Kuva-yı Milliye

Mustafa Kemal Paşa’nın Mütareke İstanbul’undaki Faaliyetleri

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve İlk Faaliyetleri

Amasya Tamimi

Erzurum, Sivas ve Diğer Kongreler

Heyet-i Temsiliye-İstanbul Hükûmetleri

Millî Mücadele’nin Kalbi: Ankara

Meclis-i Mebusan’ın Toplanması, Misak-ı Millî’nin Kabulü ve İstanbul’un Resmen İşgali

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda yeni bilgi ve belgelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildiri’nin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin “bölümü, ana başlığı veya alt başlığında” işlenmemiş olması gerekmektedir.

Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte amaçyöntem, muhtemel bulgular ve kullanılacak kaynakları da içeren en az 300 kelimeden oluşacak bildiri önerilerini 6 Ocak 2019 tarihine kadar kongrelersempozyumu@atam.gov.tr adresine  göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MUSTAFA KEMAL PASHA’S TRANSITION TO ANATOLIA AND CONGRESSES ON THE CENTENARY OF NATIONAL STRUGGLE

BAŞVURU FORMU / PARTICIPATION FORM

KATILIM KOŞULLARI / TERMS OF PARTICIPATION 

SEMPOZYUM KURULLARI /BOARDS

SEMPOZYUM TAKVİMİ /CALENDAR

ÖZET HAZIRLAMA FORMU /ABSTRACT PREPARATION FORM

TAAHHÜTNAME / CONTRACT