II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri 30 Kasım – 2 Aralık 2017 / GİRESUN


II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri 30 Kasım – 2 Aralık 2017 / GİRESUN

28 Haziran 2023

II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU

EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

30 Kasım-02 Aralık 2017 / GİRESUN

DEMOKRASİ SEMPOZYUMU ÖZET KİTAPÇIĞI

DEMOKRASİ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Giresun Üniversitesi iş birliğiyle 30 Kasım-02 Aralık 2017 tarihlerinde Giresun’da II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu sempozyumun amacı; Dünya düzenini ve devletler sistemini biçimlendirip etkileyen emperyalizm, hegemonya ve istihbarat faaliyetlerini analiz etmek, yıkıcı etkilerini çözümlemek ve tarihî dönemlerde dünya siyasetindeki rolünü ortaya koymaktır.

Osmanlı Devleti’nin çöküşünde de rol oynayan emperyalizm, hegemonya ve istihbarat faaliyetlerinin daha sonraki dönemlerde ve günümüzde meydana getirdiği derin ve çok boyutlu etkilerini bölgemizde ve küreselleşen dünyadaki yıkıcı rolünü ortaya çıkarmak, analiz etmek, belirlemek ve bilim dünyasının istifadesine sunmaktır.

SEMPOZYUMUN KONU BAŞLIKLARI:

Sempozyum üç ana konu etrafında şu alt başlıklardan oluşmaktadır:

A. EMPERYALİZM

 • Emperyalizmin Tarihi
 • Emperyalizm Kuramları
 • Emperyalizm ve Sömürgecilik
 • Batı’da ve Doğu’da Emperyalizm
 • Küreselleşme ve Emperyalizm; Siyaset, Ekonomi, Sanayi, Bilim, Kültür, Eğitim, Dil, Din, Hukuk…
 • Bağımlılık İlişkileri ve Emperyalizm
 • Emperyalist Siyaset ve Ülke Örnekleri
 • Yeni Emperyalizm

B. HEGEMONYA

 • Hegemonya Kavramı
 • Hegemonya Kuramları
 • İç ve Dış Siyasette Hegemonik İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya
 • Kamu Yönetimi ve Hegemonya
 • Batı’da ve Doğu’da Hegemonya
 • Hegemonik Dünya Düzeni ve Ülke Örnekleri
 • Hegemonya-Meşruiyet İlişkileri
 • Uluslararası Sistem ve Hegemonya; Hegemonyanın Siyasal, Kültürel ve İktisadî Araçları
 • Sivil Toplum ve Hegemonya

C. İSTİHBARAT FALİYETLERİ

 • İstihbarat Tarihi
 • İç ve Dış Siyasette İstihbarat
 • Osmanlı Dönemi İstihbarat Faaliyetleri
 • Milli Mücadele’de İstihbarat Faaliyetleri
 • Cumhuriyet Dönemi İstihbarat Faaliyetleri
 • Proxy (Vekâlet) Savaşları ve İstihbarat Faaliyetleri: 5. Kol Faaliyetleri
 • İstihbarat Örgütleri, Etkileri ve Çalışmaları
 • Karşı İstihbarat Faaliyetleri
 • Günümüzde İstihbarat Stratejileri ve Faaliyetleri

THE IIND INTERNATIONAL DEMOCRACY SYMPOSIUM

IMPERIALISM, HEGEMONY AND INTELLIGENCE ACTIVITIES

28 – 30 November 2017 / GİRESUN

With the cooperation of Ataturk Supreme Council for Culture, Language and History Ataturk Research Center and Giresun University, “The IInd International Democracy Symposium Imperialism, Hegemony and Intelligence Activities” will be held on 28 – 30 November 2017 in Giresun.

The aim of this symposium hosted by Giresun University is to analyze imperialism, hegemony and intelligence activities which shape and affect the world order and state system, to solve the destructive influences and to set forth the role they play in world politics in historical periods.

It is also to reveal, analyze and determine the profound and multidimensional effects and destructive role of imperalism, hegemony and intelligence activities which also played a role in the collapse of the Ottoman Empire in the later periods as well as today and to present them to the world of science.

TOPICS OF THE SYMPOSIUM:

The symposium consists of subtopics around three main themes:

A. IMPERIALISM

 • History of Imperialism
 • Theories of Imperialism
 • Imperialism and Colonialism
 • Imperialism in the West and the East
 • Globalization and Imperialism; Politics, Economy, Industry, Science, Culture, Education, Language, Religion, Law …
 • Dependency Relations and Imperialism
 • Examples of Imperialist Politics and Countries
 • Neoimperialism

B. HEGEMONY

 • Concept of Hegemony
 • Hegemony Theories
 • Hegemonic Relations in Domestic and Foreign Politics
 • International Relations and Hegemony
 • Public Administration and Hegemony
 • Hegemony in the West and the East
 • Hegemonic World Order and Country Examples
 • Hegemony-Legitimacy Relations
 • International System and Hegemony; Political, Cultural and Economic Tools of Hegemony
 • Civil Society and Hegemony

C. INTELLIGENCE ACTIVITIES

 • History of Intelligence
 • Intelligence in Domestic and Foreign Politics
 • Intelligence Activities in the Ottoman Period
 • Intelligence Activities in the National Struggle
 • Intelligence Activities in the Republican Era
 • Proxy Wars and Intelligence Activities: The 5th Column
 • Intelligence Organizations, Effects and Studies
 • Counter Intelligence Activities
 • Intelligence Strategies and Activities Today

SEMPOZYUM KURULLARI /BOARDS OF THE SYMPOSIUM

SEMPOZYUM BAŞVURU ŞARTLARITERMS OF PARTICIPATION IN SYMPOSIUM

SEMPOZYUM TAKVİMİ / SYMPOSIUM CALENDAR

BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM

TAAHHÜTNAME / WRITTEN CONTRACT