I. Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu


I. Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu

28 Haziran 2023

 MONDROS MÜTAREKESİ’NİN 100. YILI NEDENİYLE

 I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONU: MÜTAREKELER VE BARIŞ ANTLAŞMALARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

24-26 Ekim 2018 – KAHRAMANMARAŞ

2018 yılının Mondros Mütarekesi’nin 100.yılı olması nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde  I. Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Sempozyumda modern dünyanın gelişmesinde bir dönüm noktası teşkil eden ve milyonlarca insanın hayatını derinden etkileyen I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları bağlamında ele alınacaktır.

Sempozyumda, savaşın sona ermesine giden sürecin ve yapılan mütareke ve barış antlaşmalarının detaylı bir tahlil ve tasviri ile savaş sonrasında oluşan dünya ahvalinin, ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin savaşın sonuçlarıyla ilişkilendirilecek şekilde değerlendirilmesi ve ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ayrıca savaş sonrasında toplumsal ve siyasî yapılar hususunda ortaya çıkan süreklilikler ve değişimler üzerine yeni yorum ve bulgulara dayalı tebliğlerin ele alınması ve tartışılması da düşünülmektedir.

Sempozyumun ana temaları çerçevesinde gönderilecek tebliğlerin, orijinal arşiv belgelerine ve yeni yorumlara dayalı olması gerekmektedir.

Gönderilecek bildirilerin seçiminde aşağıdaki başlıklara öncelik verilecek olup, bu ana başlıklar dışında, orijinal bulguları ve meselelerin çözümüne yönelik yeni teori ve yorumları içeren tebliğler de değerlendirilecektir.

      Konu Başlıkları

 • Dünya Tarih Yazımında I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
 • Türk Tarih Yazımında I. Dünya Savaşı Üzerine Yaklaşımlar, Ön Kabuller, Paradigmalar
 • Savaşın Sonu: Mütarekeler, Konferanslar, Barış Antlaşmaları Hakkında Yeni Bulgular ve Yorumlar
 • Mondros Mütarekesi ve Diğer Mütarekeler
 • Sevr Antlaşması ve Diğer Barış Antlaşmaları
 • İmparatorlukların Sonu, Savaştan Sonra Doğan Devletler ve Rejimler
 • Savaş Sonrası Sınır Sorunları
 • Savaş Sonrasında Nüfus Hareketleri, Etnik Sorunlar, Çatışmalar, Azınlık Meseleleri
 • Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya’da Ortaya Çıkan Toplumsal Değişim ve Kültürel Dönüşümler
 • Savaş Sonrası Ortaya Çıkan Sömürü Karşıtı Hareketler, Tepkiler
 • Savaş Sonrası Ortaya Çıkan İşgallere Karşı Direniş Hareketleri
 • Savaşın Getirdiği Ekonomik Bunalımlar ve Yeni Arayışlar
 • Savaş Sonrası Osmanlı Coğrafyasında Oluşan Fikri Birikim ve Öne Çıkan Şahsiyetler

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezin atam.gov.tr ve uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 19 Mart 2018 mesai bitimine kadar birincidunyasavasininsonu@atam.gov.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Sempozyumu düzenleyen Kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUM PROGRAMI

KATILIM KOŞULLARI
BAŞVURU FORMU

SEMPOZYUM TAKVİMİ

SEMPOZYUM KURULLARI

TAAHHÜTNAME

THE END OF WORLD WAR I: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE ARMISTICES AND PEACE TREATIES ON THE OCCASION OF THE CENTENARY OF THE ARMISTICE OF MUDROS