Toplumların Birbirine Bakışı Türk-Rus İlişkileri


Özet

Moskova Antlaşması’nın 90. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Rusya’daki ilmî kurumlarla ortaklaşa Türk-Rus İlişkileri adlı çalıştaylar
serisini başlatmıştı.
14-15 Mayıs 2010’da Ankara’da gerçekleştirilen ilk çalıştayda Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri, 28-29
Eylül 2010’da St. Petersburg’da düzenlenen ikinci çalıştayda ise
Soğuk Savaş’tan Günümüze Türk-Rus İlişkileri konuları ele alınmıştı. Ağırlıklı olarak siyasi münasebetlerin tartışıldığı söz konusu
iki çalıştaydan sonra 28 Nisan 2011’de Ankara’da yapılan üçüncü
çalıştayda Toplumların Birbirine Bakışı konuları tartışıldı.
İlk iki çalıştayın bildirileri 2011 ve 2015 yıllarında basılmıştır. Elinizdeki bu çalışma ise üçüncü çalıştayda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. Birinci Dünya Savaşı öncesinden başlayıp II.
Dünya Savaşı’na kadarki dönemde iki devletin yetkililerinin ve iki
toplumun birbirlerine olan bakış açıları, Moskova’nın Mustafa
Kemal ve Lozan Barışı’na bakışı, dönemin tarih ve edebiyat eserlerindeki karşılıklı algı ve bu algının günümüze kadar olan süreçteki
değişimi bu çalıştayda tartışılan başlıca konulardı.
Son dönemde gerek Türkiye’de gerek Rusya’da Türk-Rus
münasebetlerine dair yapılan çalışmaların sayısı artsa da toplumluların birbirine bakışı ve karşılıklı algı çok çalışılan bir konu değildir. Hâlbuki algı, siyasi münasebetleri etkileyecek kadar önemli bir
husustur. Diğer taraftan algının kendisi de olumlu ya da olumsuz
olarak doğrudan siyasi münasebetlere bağlıdır. 1920’li yılların başı
ile XXI. yüzyılın başındaki gelişmeler buna iyi bir örnek teşkil
etmektedir. Siyasi ve ekonomik münasebetler geliştikçe, toplumların birbirine bakış açısı da olumlu yönde değişmektedir. Ümit ediyoruz ki bu bildiri kitabı bu alandaki boşluğu kısmen de olsa dolduracak, kurumun gerçekleştirdiği çalıştaylarla sonrasında basılan
bildiri kitapları, başta ilmî alan olmak üzere çok yönlü gelişen
Türk-Rus işbirliğine katkıda bulunacaktır.
Bundan önceki iki bildiri kitabı Türkçe ve Rusça olmak
üzere iki dilde hazırlanmıştı. III. Çalıştay’da bildirilerin hepsi
Türkçe sunulmuştu. Bundan dolayı III. Çalıştay Bildirileri kitabı
tek dilde yayımlanmaktadır.

Künye

Yazar : Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU
ISBN : 978-975-16-3625-6
Basım Yılı : 2019
Yayın No : 464
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof.Dr.Fırat PURTAŞ, Prof.Dr.Salih YILMAZ

 

İçindekiler