Mondros Mütârekesi’nin 100. Yılı I. Dünya Savaşı’nın Sonu Mütârekesiler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt I


Özet

Vahdettin, Sultan Abdülmecid’in en küçük oğludur. 4 Ocak 1861 tarihinde doğmuştur. Babası Abdülmecit vefat ettiğinde henüz altı aylıktır. Kendisinden önce üç
kardeşi, yaş sırasına göre, sırayla tahta çıkmıştı. 5. Murat, Serasker Hüseyin Avni Paşa
öncülüğünde gerçekleşen bir askeri darbe sonrası padişah olmuştur. Akıl sağlığı bozulunca tahttan indirilmiş ve yerine Veliaht Abdülhamit, 2. Abdülhamit unvanıyla tahta
çıkmıştır. Sultan Abdülhamit, Osmanlı Devleti’ni 33 yıl yönetti. 31 Mart askeri darbesi ile iktidardan uzaklaştırıldı. Yerine, Abdülmecid’in üçüncü oğlu Mehmet Reşat tahta çıkarıldı. Abdülhamit sonrasında yönetim tamamen İttihat ve Terakki Fırkası’nın
eline geçti. Anayasa’da yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı. Mehmet
Reşat, selefinin siyasi yeteneklerinden mahrumdu. 2. Abdülhamid’i tahttan indirenlerin, bir gün kendisini de indirebilecekleri korkusunu taşıyordu. 9 yıl Osmanlı tahtında
bulundu. Önüne gelen evrakı imzalamanın ötesinde bir etkinliği yoktu. Bu süre içinde
kısıtlı yetkilerini dahi hiçbir zaman kullanamadı. 3 Temmuz 1918 tarihinde vefat etti.
Yerine küçük kardeşi Mehmet Vahdettin, 4 Temmuzda, 6. Mehmet unvanıyla tahta
çıktı. Esasen bu tarihte artık gerçek anlamda bir taht yoktur. Zira Osmanlı Devleti
savaştan mağlup çıkmıştı. Tahta çıktıktan dört ay sonra Mondros Mütarekesi ile bu
mağlubiyet tescil edildi. Vahdettin çöken bir tahtın varisi idi. Osmanlı Ordusu savaşta tükenmişti. Saltanatın dayanacağı bir güç bulunmuyordu. Halk temel ihtiyaçlarını
temin edemiyordu. Uzun süren savaş ülkeyi yoksul düşürmüştü. Mondros Mütarekesi
hükümleri gereği ülke, başta başkent İstanbul olmak üzere işgal edilmeye başlanmıştı.
İşgal altındaki bir başkentte iktidardan bahsetmek mümkün değildir

Künye

Yazar : Aynur YAVUZ AKENGİN, H. Aytuğ TOKUR
ISBN : 978-975-17-4243-8 (Tk), 978-975-17-4244-5 (1.c)
Basım Yılı : 2019
Yayın No :
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Yasemin DOĞANER, Prof. Dr. Selçuk URAL

 

İçindekiler