Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu


Özet

Tarihte sayısız kahramanlıklar ortaya koyan Türk milletinin hayatında
buhranlı dönemlere de rastlanmaktadır. Türk milleti için en sıkıntılı dönemlerden birisi de kuşkusuz Millî Mücadele dönemidir. Esaret altında yaşamayı kabul
etmeyen Türk halkı, Millî Mücadele döneminde ülkesini işgal etmek isteyen
istilâcılara karşı kadınlı erkekli silâha sarılarak ulusal bir Kurtuluş Savaşı başlatmıştır. Cephede ve cephe gerisinde erkeğinin yanında ona destek veren Türk
kadını, bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasında da önemli bir paya sahip olmuştur. Millî Mücadele’nin doğru anlaşılması için Türk kadınının da bu
mücadeledeki yerinin bilinmesi ve ortaya konulması gereklidir. Türk tarihinde
kadın, devlet hayatında ve toplumsal yaşamda aktif rol oynayan, Türk milletinin
bağımsızlığının korunması yolunda vazgeçilmez temel bir unsurdur.
Millî Mücadele döneminde İstanbul’da ve Anadolu’da çalışmalarda bulunmuş birtakım kadın derneklerine rastlanmaktadır. Bu dönemde kadın dernekleri, Türk kadınının vatanın kurtarılması yoluyla faaliyet gösterdiği merkezler
durumundadır. Bu dernekler vatanın kurtarılması için yardım toplama ve geniş
kitleleri yardıma çağırma faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bir kısım dernekler ise Millî Mücadele’deki faaliyetleriyle daha ön plana çıkmışlardır. Merkezi İstanbul
olan Asrî Kadınlar Cemiyeti ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi ile
merkezi Anadolu’da bulunan Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Şubesi ve Anadolu
Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, en etkin çalışan cemiyetler olarak sayılabilir. Millî Mücadele döneminde Türk kadınlarının kurduğu dernekler yalnız
bunlarla sınırlı değildir. Yine kadınlar tarafından kurulan ve değişik amaçlar
etrafında faaliyet gösteren pek çok dernek olduğu bilinmektedir. Millî Mücadele yıllarında, vatan sathında meydana gelen işgal olayları karşısında kadın derneklerinin öncülüğünde yapılan çağrılar üzerine gerçekleşen mitinglerde köylü
kentli binlerce kadın toplanmış, bu mitinglerde mütarekeden beri karşılaştığımız haksızlıklar, İzmir, Maraş, Antep, Urfa’nın işgalleri ve burada yapılan zulümler halka duyurulmuş ve hazırlanan protesto telgrafları başta İstanbul olmak
üzere işgal devletleri temsilcilerine ulaştırılmıştır.
Bu çalışmada; tarihte kahramanlığıyla ün salmış Türk kadınının, Millî
Mücadele yıllarında ülkesini işgallerden korumak için giriştiği çeşitli faaliyetler
ve ülkesi için yaptığı fedakârlıklar konu edilmiştir. Bu itibarla Milli Mücadele
döneminde kurulmuş olan kadın örgütlerinin Güney cephesi ve özelde Maraş
bölgesindeki mücadeleye verdikleri destek ve katkılar ve bu yöndeki faaliyetleri
ortaya konulmuştur.

Künye

Yazar : Erdem ÜNLEN, Orhan NEÇARE, Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİÇİCİ
ISBN : 978-975-16-3051-3
Basım Yılı : 2015
Yayın No : 367
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Mustafa TURAN, Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK

 

İçindekiler