II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu


Özet

Bildiride, radikalizmi tırmandıran başlıca etmenin ulusal-yurttaşlık olgusunun yıpranmasına bağlı olarak güçlenen “kimlik-politik”
arayışlar olduğu analiz edilmekte olup; aşırılaşan radikalizmin doğurduğu iç ve dış tehditlerin, ulusal-yurttaşlık olgusunun yeniden güçlendirilmesi ile büyük ölçüde etkisizleştirilebileceği savunulmaktadır. Bildiri, interdisipliner bir kaynak incelemesine dayalı olarak gerçekleştirilecektir. 20. yüzyıl modernizme ilişkin eleştirilerin arttığı, modernizmi sarsan post-akımların öne çıktığı, adına “kimlik bunalımı” denilen bir gerilim süreci ile sona ermiştir. Modernizmin ürettiği kavramlar yıpranıp, modern olgular güçsüzleşirken, çok boyutlu post-akımlar
türemiş ve radikalizme temel oluşturacak kavramlar seti kurgulanmıştır. Bu kavramlar seti, her ülkenin kendi hazır bulunuşluk düzeyi ve
yerel egemen söylemi ile değil, daha çok küresel hegemonik söylemlerle oluşturulmuştur. Küresel kavramlar seti içindeki post-kavramlar,
ulus-devletlerin sınırlarının küresel ekonomiler karşısında geçirgenleştiği koşullarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir bakıma Pandora’nın
kötülük kutusu açılıvermiştir. Bu ortam, toplumsal aidiyet sorunlarının bir siyasal dinamik olarak kurgulanmasına ve dolayısıyla genel
ulus-yurttaşlığın toplumsal tutunum (cohesion) etmeni niteliğinin zayıflamasına imkân yaratmıştır. Ulus-yurttaşlık kavrayışı zayıflarken, yeni
toplumsal ve siyasal yönelimlere bağlı “yeniden kimliklenme” arayışları, radikalizme giden patika yola taş döşenmesini sağlamıştır. Etnisiteleşme, azınlıklaşma ve nihayetinde dinin siyasallaştırılması, “yeni
kimlik” arayışları olarak Batı dışı küresel dünyada aşırı değer kazanmıştır. Bir siyaset bilimi laboratuvarını andıran Türkiye’nin de içinde
bulunduğu havza koşullarından hareketle; kimlik-politik tırmanışı ve dolayısıyla aidiyet radikalizmini önleyebilecek, böylece gerek iç gerek
dış tehditleri azaltacak olan en geçerli yöntemin, ulusal-yurttaşlık olgusunun yeniden güçlendirilmesi olduğunu anlamak ve bu uğurda
akılcılık içinde canla başla çalışmak gerekir.

Künye

Yazar : Merve UĞUR
ISBN : 978-975-17-4443-2
Basım Yılı : 2019
Yayın No : 479
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN, Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

 

İçindekiler