Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu (02 – 04 Mayıs 2019 / HAKKÂRİ)


Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu (02 – 04 Mayıs 2019 / HAKKÂRİ)

28 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Hakkâri Valiliği, Hakkâri Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde 02-04 Mayıs 2019 tarihlerinde Hakkâri ilinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanlarının, diğer kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların katılımlarıyla “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Yazılı tarih öncesine kadar yerleşim yeri olan Hakkâri, coğrafi geçiş yolları üzerinde yer alması sebebiyle birçok medeniyetin ve imparatorluğun hüküm sürdüğü kadim şehirlerdendir. Hz. Ömer ile İslamiyet’in bu topraklarla buluşması, Çağrı Bey ve Tuğrul Bey yönetiminde Selçukluların bölgeye gelişi ve sonrasında Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle beraber Hakkâri’nin sosyal ve kültürel hayatı önemli ölçüde şekillenmeye başlamıştır.  Hakkâri genelinde varlığını sürdüren tarihi yapılar, camiler, medreseler, köprüler bu dönemde inşa edilmiştir. 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile Musul dâhil beş bölgesi ulusal hudutlar dışında kalan Hakkâri aynı yıl il statüsü kazanmıştır. 1933 yılında Van İline bağlanmış, 1936 yılında yeniden il statüsü kazanmıştır.

Tarihî ve coğrafi zenginlikleri, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen değerleri ile dikkat çeken Hakkâri üzerine yapılan araştırmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenlenecek sempozyum ile Hakkâri’ye yönelik çalışmalardan yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde fayda sağlanması beklenmektedir.  Hakkâri Valiliği ile Hakkâri Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu”nun amacı, 1876’dan günümüze Hakkâri’nin tarihî, idarî, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını inceleyen araştırmacılara çalışmalarını sunabilecekleri; ulusal ve uluslararası düzeyde duyurup tanıtabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

I- Tarihî ve Coğrafî Açıdan Hakkâri

-Coğrafi ve Jeopolitik Konumu

II- Osmanlı Son Döneminde Hakkâri[1]

-Ticaret

-Tarım

-Ekonomi

-Kültür

-Sosyal Yapı

Merkez ve Taşra İdaresi

III- Cumhuriyet Döneminde Hakkâri

-Mülki İdare ve İdareciler

-Yerel İdare ve İdareciler

-Seçimler ve Siyasi Hayat

-Basın

-Gönüllü Kuruluşlar

-Kamu Yatırımları

a) Sağlık

b) Eğitim

c) Sosyo-Kültürel

-Tarım ve Hayvancılık

-Sanayileşme ve Kalkınma Çabaları

-Turizm

-Sosyo-Kültürel Yapı

a)Kent Yapısı

b)Mimari Özellikler

c)Sosyal Yapı İçindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

-Edebiyat ve Sanat

-Tarihî Şahsiyetler

-Nüfus Hareketleri ve Göç

[1] Bu başlık altında yer alan bildirilerin tarihlendirilmesinde 1876 yılından sonrasının esas alınması gerekmektedir.

SEMPOZYUM BAŞVURU KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

BAŞVURU FORMU

TAAHHÜTNAME