Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu


Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu

27 Haziran 2023

Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezince  Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın desteginde 2-4 Ekim 2012 tarihleri arasında Uşak’da  “Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu” düzenlemektedir.

I. Dünya Savaşı sonunda çok milletli, çok dinli ve kültürlü imparatorlukların tasfiye edildiği bir süreçte Osmanlı Devleti, Batılı büyük devletlerin şark meselesi siyaseti neticesinde parçalanmıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile İtilaf Devletleri, Anadolu’da işgallere başlamıştır. Türk halkı, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde birleşerek üzerinde yaşadığı toprakları düşman kuvvetlerine karşı savunmak için mücadeleye girişmiştir. Yunan kuvvetlerinin İzmir’i işgal etmesi ve Batı Anadolu’da ilerlemesi bütün yurt genelinde büyük tepkilere neden olmuştur. Bunun neticesinde Kuva-yı Milliye teşkilatları silahlı mukavemete başlamıştır. Oluşturulan Nizami kuvvetlerle Türk Ordusu, İnönü Muharebelerinde Yunan ilerleyişini durdurmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandan olduğu Sakarya Meydan Muharebesi’nde, bu düşman kuvvetleri mağlup edilmiştir. Türk Ordusu, 26 Ağustos 1922’de Afyonkarahisar’dan Büyük Taarruza başlamış, 30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile işgal kuvvetlerini Dumlupınar’dan Uşak-İzmir istikametine doğru sürmüştür. İzmir, 9 Eylül 1922’de Yunan işgalinden kurtulmuş, sonrasında Lozan Antlaşması ile çizilen sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.

Büyük Taarruzun 90. Yılında bu süreci bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlendirmek, yeni bilgi ve belgeleri, yorum ve sentezleri kamuoyu ve bilim âlemiyle paylaşmak, tartışmak amacıyla düzenlenen “Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu”nun konuları şunlardır:

•I. Dünya Savaşında Osmanlı Cepheleri
•Milli Mücadelenin Askeri Safahâtı
•Milli Mücadelenin Diplomatik Boyutu
•Milli Mücadelede Kuva-yı Milliye ve Hakimiyet-ı Milliye
•Milli Mücadelede Sosyal, Kültürel ve Eğitim Durumu
•Milli Mücadelenin Ekonomik Boyutu
•Milli Mücadelede İç ve Dış Basın
•Milli Mücadelede İstanbul ile Anadolu İlişkisi
•Milli Mücadele ile İlgili Diğer Bağımsız Konular

Sempozyum Programı için tıklayınız