Anavatan’a Katılışının 80.Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu /International Symposium on Hatay on the 80th Anniversary of Its Accession to Turkey


Anavatan’a Katılışının 80.Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu /International Symposium on Hatay on the 80th Anniversary of Its Accession to Turkey

28 Haziran 2023

SEMPOZYUM PROGRAM KİTAPÇIĞI

ANAVATAN’A KATILIŞININ 80.YILINDA HATAY

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HATAY ON THE 80TH ANNIVERSARY OF ITS ACCESSION TO TURKEY

4-6 Nisan/ April  2019 / HATAY

2019 yılının Hatay’ın Anavatan’a katılışının 80.yılı olması nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca 4-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  ev sahipliğinde  Anavatan’a Katılışının 80.Yılında Hatay  konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Hatay, Anadolu’yu Çukurova yoluyla Suriye-Filistin’e bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Mezopotamya’dan Akdeniz’e çıkmak için kullanabilecek en uygun limanlar bu bölgede bulunmaktadır. Sekiz bin yıllık bir geçmişe sahip olan Hatay, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olup bu medeniyetlerin izlerini hala taşımaktadır. Farklı etnik köken ve inanca sahip insanlar bugün ortak kültürel değerler ile bir arada barış ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden sonra Osmanlı hâkimiyetine giren Hatay (İskenderun Sancağı) Mondros Mütarekesi sonrasında önce İngilizler sonra Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Daha sonra Fransız Hükümeti ile 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Anlaşması sonucunda Türkiye sınırları dışında kalmıştır. Bölge, Suriye ile birlikte Fransız manda yönetimi altına girmiştir. Atatürk’ün liderliğinde yürütülen askeri ve siyasi mücadele sonunda bağımsızlığına kavuşan Türkiye, II. Dünya Savaşı öncesi uluslararası konjonktürü ustaca değerlendirerek bu milli meseleyi tekrar gündeme getirmiştir. Hatay’a yönelik politika bizzat Atatürk tarafından belirlenmiştir. Önce Hatay’a bağımsızlık verilip Suriye’den ayrılması; daha sonra Anavatana katılması şeklinde gelişen iki aşamalı bir strateji izlenmiştir. Bu çerçevede önce Hatay Millet Meclisi seçimleri yapılmış ve 2 Eylül 1938’de Hatay Cumhuriyeti’nin kurulmuştur. Daha sonra Hatay Millet Meclisi, 29 Haziran 1939 günü yaptığı toplantıda oy birliği ile Anavatan’a katılma kararını almış ve 23 Temmuz 1939 günü Hatay Türkiye’ye katılmıştır.

2019 yılının Anavatan’a katılışının 80.yılı olması nedeniyle düzenlenecek olan sempozyum ile tarihî, coğrafi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile özellikle 1939 sonrasından günümüze kadarki tarihi süreçte Hatay’da yaşanan dönüşümlerin yeni bilgi ve belgelere dayalı olarak ele alınması düşünülmektedir. Ayrıca Hatay üzerine çalışma yapan araştırmacıların bilgi birikimlerini sunabilecekleri; ulusal ve uluslararası düzeyde duyurup tanıtabilecekleri bir ortam da sağlanacaktır.

Sempozyumda sunulacak bildiri konuları aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamakla birlikte şöyle olacaktır:

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

 1. TARİHÎ VE COĞRAFÎ AÇIDAN HATAY
 • Tarih ve Coğrafya
 • Jeopolitik Konum
 • Yüzyılda Hatay’da Gayrimüslimler ve Ermeni Olayları,
 1. ATATÜRK VE HATAY
 • Dünya Savaşı Sonrasında Hatay’ın İşgali
 • Misak-ı Milli ve Hatay
 • Fransız Manda Yönetiminde Hatay
 • Hatay Bağlamında Türk-Fransız İlişkileri
 • Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Türkiye’nin Hatay Politikası
 • Atatürk’ün Hatay Siyaseti
 • Hatay Devleti, Meclisi ve Faaliyetleri
 • Hatay’ın Anavatan’a Katılması Yolunda Faaliyet Gösteren Cemiyet ve Kuruluşlar
 • Basın
 1. HATAY’IN İDARÎ VE SİYASÎ YAPISI
 • Mülki İdare ve İdareciler
 • Yerel İdare ve İdareciler
 • Gönüllü Kuruluşlar
 1. HATAY’IN EKONOMİK YAPISI
 • Geçmişten Günümüze Hatay’da Kamu Yatırımları
 • Sanayi ve Ticaret
 • Tarım ve Hayvancılık
 • Ulaşım
 • Turizm Potansiyeli; Problemler, Çözüm Önerileri
 1. HATAY’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI
 • Sosyo-Kültürel Yapı ve Sosyal Hayat
 • Kent Mimarisi
 • Edebiyat ve Sanat
 • Tarihî Şahsiyetleri
 • Nüfus Yapısı
 • Halk Kültürü: İnanç ve İnanışlar
 • Hatay Mutfağı
 • Eğitim ve Sağlık
 1. GÜNÜMÜZDE SURİYE OLAYLARI VE HATAY

SEMPOZYUM KONULARI

BAŞVURU FORMU

BAŞVURU KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

BİLDİRİ ÖZETİ FORMU

TAAHHÜTNAME

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HATAY ON THE 80TH ANNIVERSARY OF ITS ACCESSION TO TURKEY