90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu 13-15 Kasım 2013 / ANKARA27 Haziran 2023

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları – I

90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu

(13-15 Kasım 2013 / ANKARA)

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Atatürk Araştırma Merkezi ile Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün işbirliği ile, 13-15 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları I – 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti konulu uluslararası sempozyumu ilan etmekten onur duymaktayız.

İçinde bulunduğumuz 2013 yılı, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının ve Cumhuriyetimizin ilanının 90. yılına denk gelmektedir. Bu sebeple, tarihimiz açısından büyük önem arz eden bu iki gelişmeyi birlikte değerlendirerek uluslararası bir sempozyum planladık.  

Bilindiği üzere, yeni Türk devletinin kuruluşunun uluslararası alanda kabulünün belgesi mahiyetinde olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından üç ay sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu durum, her iki tarihi vakıayı, bir sempozyum çerçevesinde, bir arada ve bağlantılı biçimde değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Kuruluşundan beri geçen 90 yıl zarfında Cumhuriyetin, bir yandan yakın çevresi ve dünyada meydana gelen değişmelere maruz kalırken, diğer yandan da kendi içerisinde değişime ve gelişmeye uğraması, anılan sürecin, kuruluş prensiplerinden hareketle ve bütün halinde değerlendirilmesini ihtiyaç haline getirmektedir. Bu sebeple, sempozyum bildirilerinin ve yapılacak tartışmaların Lozan Barış Antlaşması’nın metni üzerine inşa edilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Sempozyumun ilk kısmında yer alacak bildirilerin, Antlaşma metninin maddelerini, bu maddelerin ortaya çıkmasını sağlayan arka plandaki müzakere süreci, uluslararası konjonktür ve taraf ülkelerin tutum ve tavırlarını kapsayacak biçimde hazırlanmasına; ikinci kısmında ise bildirilerin, antlaşma metninde yer alan ve günümüze kadar uzanan süreçte değişime uğrayan, güncelliğini koruyan veya sorun teşkil eden konulara ayrılmasına karar verilmiştir. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi olan Lozan Antlaşması’nın metni derinlemesine tahlil edilecek, zaman içerisinde meydana gelen değişmeler, gelişmeler ve sorunlar da tartışılacak ve Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bugün hangi noktaya gelindiğine dair gözlemlerde bulunma imkânı oluşacaktır.

Cumhuriyet tarihi üzerine çalışan akademisyenler ve araştırmacıların bir araya getirilmesine vesile olacak bu sempozyumun Lozan Antlaşması metni üzerine yapılandırılmış olmasının Cumhuriyet tarihimizle ilgili  bilgi ve fikir üretimine katkı sağlaması ve ülkemizin yakın dönem tarihine ışık tutması en büyük temennimizdir.

Bildirilerin yeni araştırmalara dayalı olmaları, yeni bakış açıları sunmaları ve özgün olmaları, bildiri önerilerinin en az 300 kelime olması, bildirinin konusu, kapsamı ve bunların devam eden araştırma olduğu düşünülerek, muhtemel neticelerini içerecek şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

 Bildiri sunacak katılımcıların yol ve konaklama giderleri Merkezimiz ve Hacettepe Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyuma  katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Bildiri Alt Başlıkları

Birinci Bölüm: Lozan Barış Anlaşması’nın Tahlili

Sempozyumun bu bölümü, Lozan Barış Anlaşması’nın metninin tahliline ve arkaplanına ayrılmıştır. Aşağıda sıralanan başlıklar, Anlaşma metninde yer alan fasıl başlıklarıdır ve aynen alınmıştır. Bildiri önerilerinin, fasıllarda yer alan maddelerin analizlerini; arka plandaki müzakere/pazarlık sürecini, ilgili komisyonlardaki tartışmaları, taraf devletlerin tavır ve tutumlarını, dönemin konjonktürünü kapsaması gerekmektedir. Bölümün bu şekilde düzenlenmesindeki maksat, Lozan Barış Anlaşması metninin bir bütün olarak, oluştuğu bağlam dahilinde tahlil edilmesidir.  Aşağıdaki başlıkların her biri veya birkaçı, bir bildiri konusu olabilir.

1 1- SİYASİ HÜKÜMLER (1.-45. Maddeler)

Araziye ilişkin hükümler

 Tabiyet ve Uyrukluk

Azınlıkların Korunması

1 2- MALİ HÜKÜMLER (46. -63. maddeler)

Osmanlı Devletinin Borçları

Çeşitli Hükümler

3- EKONOMİK HÜKÜMLER (64.-100. Maddeler)

Mallar, Haklar ve Çıkarlar

Sözleşmeler ve Süre Aşımları

Borçlar

Endüstri, Edebiyat veya Sanat Eserleri Mülkiyeti

Hakemlik Karma Mahkemesi

Anlaşmalar

1 4- ULAŞIM YOLLARI VE SAĞLIK SORUNLARI (65. – 118. Maddeler)

Ulaşım Yolları

Sağlık Sorunları

 5- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER (119. -143.  Maddeler)

Harp Esirleri

Mezarlıklar

Genel Hükümler

İkinci Bölüm: Lozan Barış Anlaşması ve  Cumhuriyet

Bu bölümdeki başlıklar, Anlaşma metninde yer alan, güncelliğini koruyan, tartışma konusu olan ve sorun teşkil eden maddeler arasından seçilmiştir. Bu sebeple, hazırlanacak bildirilerde önce ilgili maddeye atıfta bulunulması, ardından uygulanmasına, varsa bu esnada ortaya çıkan sorunlara değinilmesi ve 90 yıllık dönemde meydana gelen değişmelerin incelenerek günümüzdeki durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Uyrukluk/Vatandaşlık tanımları ve 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarındaki tanımlarla karşılaştırmalı değerlendirilmesi

 Osmanlı döneminden kalan, Türkiye dahilinde ve haricindeki vakıflar ve  günümüzdeki statüleri

Sınırılar: Anlaşmanın “milli ve muhkem” sınırları ve günümüz küresel dünyasının “gayri muhkem ve geçirgen” sınırları

Kapitülasyonlar; Adli ve mali kapitülasyonlar, günümüzdeki uygulamalara tesirleri ve tahkim yasası

Osmanlı borçlarını ödeme süreci, Cumhuriyet döneminde alınan borçlar, IMF

Eski Osmanlı topraklarında kalan taşınmaz mallar, bunlarla ilgili iddialar ve mahkeme süreçleri

Eski Osmanlı ülkesindeki mallar, haklar ve çıkarlar; Musul petrollerinden alınan gelirler

Ekonomik yaptırımlar, uygulanması ve  kaldırılması, neticeleri

1923’ten önce imzalanan ve geçerliliği Lozan Anlaşmasıyla onaylanan anlaşmalar ve günümüzdeki durumu ve geçerlikleri

 Endüstri, edebiyat ve sanat eserlerinin mülkiyet hakları ve ilerleyen  dönemlerdeki   durumları

Mahkemeler ve işleyişi

Hac yolculuğu ve sağlıkla ilgili önlemler ve günümüzdeki durum.

Demiryolları, karayolları, limanlar ile ilgili kararlar ve Cumhuriyet döneminde ilgili alandaki gelişmelere tesirleri

Mezarlıklar, mevcut durumları ve statüleri. Mezarlık arazileri “tahsis” mi edildi “mülk” olarak mı verildi tartışması

Arşivler, kütükler, planlar ve belgelerin değişimi ve günümüzdeki durumu

Yabancılardan alınan vergiler yabancıları yargılama usulleri ve mevcut durum

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaçyöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar lozansempozyumu@gmail.com  adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul düzeltme ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak  ve  kongre kesin programında yer alabilmeleri  için  04 Ekim 2013 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.  

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 04 Ekim 2013 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak lozansempozyumu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk  açısından incelenerek Kongre Programı’na dahil edilecektir.

Sunuş

Sempozyumda bildiri süresi 20 dakikadır. Oturumlar Türkçe ve İngilizce olarak sunulan bildirilerden oluşturulacak ve anında çeviri gerçekleştirilecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
  7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.

SEMPOZYUM KURULLARI

 DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

 Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. Fatma ACUN

Doç. Dr. Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ

Doç. Dr. Kenan OLGUN

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Nihat BÜYÜKBAŞ

Prof. Dr. Halil BAL

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Prof. Dr. Bedri GENCER

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Prof. Dr. Selami KILIÇ

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

Prof. Dr. Mehmet TEMEL

Prof. Dr. Mustafa TURAN

Prof. Dr. Ömer TURAN

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR

Prof. Dr. Selma YEL

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Prof. Dr. Yusuf SARINAY

Prof. Dr. Fatma ACUN

Prof. Dr. Burçin EROL

Prof. Dr. Süleyman SEYDİ

Doç. Dr. Kenan OLGUN

Doç. Dr. Nuri YAVUZ

Doç. Dr. Kemal ÇELİK

Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM

Doç. Dr. Saime SELENGA GÖKGÖZ

Doç. Dr. M. Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Ayten SEZER ARIĞ

Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ

Doç. Dr. Serdar SAĞLAM,

 Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN

Doç. Dr. Rüya KILIÇ

Em. Büyükelçi Taner BAYTOK,

Doç. Dr. Celal METİN

Yrd. Doç. Dr. Orhun YAKIN

Dr. Sadık ERDAŞ

SEKRETERYA

Hüseyin TOSUN

( ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü)

Duygu TÜRKER

(ATAM Uzman Yardımcısı)

Murat SAYGIN

ATAM Uzman Yardımcısı

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey cad. No: 19

06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE

Tel: +90 312 2856551

Belgegeçer : +90 312 2855527

e-posta: lozansempozyumu@gmail.com

Web    : www.atam.gov.tr

90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE ULUSLARARASI

SEMPOZYUMU

13-15 KASIM 2013 /  13-15  NOVEMBER  2013 / ANKARA

KATILIM FORMU / PARTICIPATION FORM

SOYADI / SURNAME                      : …………………………………………………………..

ADI/NAME                                        :……………………………………………………………

UNVAN / TITLE                                : …………………………………………………………..

ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY          : ………………………………………………………….

BÖLÜM / DEPARTMENT               :…………………………………………………………..

ADRES / ADDRESS                           :……………………………………………………………

ŞEHİR / CITY                                      :……………………………………………………………

ÜLKE / COUNTRY                            :……………………………………………………………

TELEFON /PHONE                           :……………………………………………………………

FAKS / FAX                                        :……………………………………………………………

E-POSTA/ E-MAIL                           :……………………………………………………………

ÇALIŞMA ALANI / RESEARCH FIELD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BİLDİRİ BAŞLIĞI/ PAPER TITLE

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

BİLDİRİ ÖZETİ / ABSTRACT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÖZGEÇMİŞ / C.V.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

SUNUMDA KULLANILACAK EKİPMAN/AUDIOVISUAL EQUIPMENT

TEPEGÖZ/OVER HEAD PROJECTOR SLAYT/SLIDE PROJECTOR            PROJECTION/PROJECTOR

                 O                                                   O                                                   O

 DİĞER/OTHER

İMZA / SIGNATURE

İLETİŞİM /CONTACT

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Caddesi No:19

06520 Balgat / ANKARA/TÜRKİYE

TELEFON/ PHONE                                           : + 90 312 2856551

BELGEGEÇER/FAX                                          : + 90 312 2855527

E-POSTA/E-MAIL                                            : lozansempozyumu@gmail.com

WEB                                                                     : www.atam.gov.

 SEMPOZYUM  TAKVİMİ 
 Sempozyum duyurusunun ilanı Mart  2013
 Bildiri özetlerinin gönderilmesi Mart -30 -31 Mayıs 2013
 Kabul edilen özetlerin bildirimi 30 gün içinde
 Bildiri metinlerinin gönderilmesi için son tarih 04 Ekim  2013
 Sempozyum kesin programının ilanı 31 Ekim 2013
 Sempozyum 13-15 Kasım 2013
 Sunulan  bildirilerin yayımlanması Ocak-Temmuz 2014