19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu


19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu

28 Haziran 2023

19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İKTİDARA MÜDAHALELER VE DARBELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

21-23 Mart 2018- YOZGAT

19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İKTİDARA MÜDAHALELER VE DARBELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ÖZET KİTAPÇIĞI

SEMPOZYUM PROGRAMI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde Yozgat’ta “19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Osmanlı Devleti’nde iktidara müdahalede bulunma geleneği Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşunda etkin bir role sahip olan askerler, zamanla kendilerini devletin kurucu gücü ve koruyucusu olarak görmeye başlamış; Cumhuriyet değerlerini koruma, muhafaza etme iddiası ile sisteme müdahale etmeye devam etmişlerdir.

Müdahaleler sadece asker tarafından olmamış, medreseler, üniversiteler, mülkî ve adlî bürokrasi ve basın her zaman müdahale zemininin ve şartlarının hazırlanmasında öncü rol oynamışlardır.

Sempozyum da 19. Yüzyıldan başlayarak günümüze kadar yaşanan darbe girişimlerinin nedenlerinin, aktörlerinin, dış bağlantı ve sonuçlarının ele alınarak incelemesi  amaçlamaktır.

Gönderilecek bildirilerin seçiminde aşağıdaki başlıklara öncelik verilecek olmasına mukabil, bu ana başlıklar dışında, Sempozyum ana başlığı çerçevesinde değerlendirilebilecek orijinal bulguları ve problematik meselelerin çözümüne yönelik yeni teori ve yorumları içeren tebliğlere de yer verilecektir.

Konu Başlıkları

19.yüzyılda Osmanlı Devletinde Yönetime Müdahale Girişimleri

Nizam-ı Cedid ve III. Selim

Kuleli Vak’ası

Sultan Abdülaziz’in Tahtan İndirilişi

20.yüzyılda Yönetime Müdahale Girişimleri

31 Mart Vak’ası

Bab-ı Ali Baskını

Medreseler, bürokrasi-müdahale ilişkisi

Tek Parti Döneminde Yönetim Anlayışı ve Asker-Sivil İlişkisi

Türkiye’de Çok Partili sisteme Geçiş ve Demokrasi Sorunları

Türkiye’de Ordu Siyaset İlişkisi: Teorik Yaklaşımlar

Demokratikleşme Süreci ve Ara Dönemler

27 Mayıs Müdahalesi

22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 Harekâtları

12 Mart Muhtırası

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi

28 Şubat Post modern Darbesi

27 Nisan e-Muhtırası

Askeri Darbelerin ideolojik, siyasi ve Toplumsal Arka Planı

Darbelerin Toplumsal ve Ekonomik Yapıya Etkileri

Türkiye’deki Darbelerin Dış Bağlantıları

Darbelerin Sivil Uzantıları

15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe Girişimlerine Karşı Kurumsal ve Toplumsal Direnişin Önemi

Medya ve Sosyal Medyanın Toplumsal Olaylardaki  Rolü/Etkisi

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

BAŞVURU FORMU

SEMPOZYUM TAKVİMİ

TAAHHÜTNAME