100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu (25-27 Ekim 2017/KARS)


100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu (25-27 Ekim 2017/KARS)

28 Haziran 2023

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ, GELİŞİMİ VE BÖLGESEL ETKİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

 (25-27 Ekim 2017/KARS)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü  ve Kafkas Üniversitesi iş birliğiyle 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Kars’ta, Türkiye ve Türkiye dışından bilim insanlarının katkılarıyla “100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan sempozyumun amacı; Sovyet ihtilalinin öncesinde Rusya, Türkiye, Kafkasya, Türkistan ve Doğu Avrupa’nın genel siyasi, askeri ve sosyal yapısını tespit ederek ihtilal sonrasında söz konusu bölgelerde yaşanan değişimi ortaya koymaktır.

Sempozyumun ana konusunu teşkil eden Sovyet İhtilali bölgenin yakın tarihinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Çarlık Rusyası’nın yıkılmasına sebep olan ihtilal, Kafkasya ve Türkistan’da siyasi, sosyal ve iktisadi yapıyı değiştirirken, Türkiye, İran, Doğu Avrupa’ya da tesir etmiştir.

Kafkasya, ihtilal günlerinde etkilenen bölgelerin başında geliyordu. Rusya İmparatorluğu’nun güneye inme siyasetinde önemli bir köprü durumunda olan Kafkasya, 1917-1921 yılları arasında siyasi ve askeri gelişmelere maruz kalmıştır. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti ve İngiltere kısa süreli de olsa bölgede kuvvet mücadelesinin bir parçası olmuşlardır. 1921 sonrasında ise Sovyet Rusya’nın kontrolüne giren bölgede siyasi, sosyal ve ekonomik değişim süreci yaşanmaya başlamıştır.

Dolayısıyla yukarıda adı geçen coğrafyaları her yönden etkileyen ve değiştiren bu ihtilalin yüzüncü yılında muhtelif yönlerden incelenmesi ve elde edilecek bilgilerin bilim dünyasına ve kamuoyuna kazandırılması önem arz etmektedir.

SEMPOZYUMUN KONU BAŞLIKLARI:

  1. İhtilale Giden Süreç ve İhtilal

–       Sosyalizm Düşüncesi ve Tartışmalar

–       İhtilali Hazırlayan İç ve Dış Sebepler, Siyasi ve Fikri Gelişmeler

–       Çarlık Rusyası, İran ve Osmanlı Devleti’nde Rejim Değişiklikleri

–       İhtilal Teşkilatları ve Faaliyetleri

–       Rusya’da İhtilal Günleri ve İç Savaş

–       Türk ve Dünya Basınında Sovyet İhtilali

–       Avrupa Diplomasisinin İhtilale Bakışı ve Avrupa’daki Yankıları

–       Türkiye ve İran’ın İhtilale Bakışı ve Bu ülkelerdeki Yankıları

  1. 2.      İhtilal Sonrası Rusya, Türkiye ve Kafkasya

–          Rusya’da Sovyet Sisteminin Tesisi

–          Sovyet Yayılmacılığında İhtilalin Rolü ve Etkileri

–          Kafkasya’da; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Dağıstan’da Bolşevik Hareketleri

–          Türkistan’da Bolşevik Hareketleri

–          Türkiye’de Bolşevik Faaliyetleri

–         Kafkasya ve Türkistan’da Sovyet Sisteminin Meydana Getirdiği Değişimler

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE CENTENARY OF THE RUSSIAN REVOLUTION, ITS DEVELOPMENT AND REGIONAL EFFECTS

(25-27 OCTOBER 2017/KARS)

With the cooperation of Ataturk Supreme Council for Culture, Language and History Ataturk Research Center, Azarbaijan National Academy of Sciences Istitute of History and Kafkas University, “International Symposium on the Centenary of the Russian Revolution, Its Development and Regional Effects” will be held on 25-27 October 2017 in Kars with contributions of scientists from Turkey and abroad.

The aim of the Symposium to be hosted by Kafkas University is to identify the general political, military and social structure of Russia, Turkey, the Caucasus, Turkestan and Eastern Europe before the Soviet Revolution and to put forth the transformation undergone in the mentioned regions after the revolution.

The Soviet Revolution, which constitutes the main theme of the Symposium, has caused radical changes in the recent history of the region. While the revolution that led Tsarist Russia to collapse changed the political, social and economic structure in the Caucasus and Turkestan, it also affected Turkey, Iran and Eastern Europe.

The Caucasus was at the forefront of the affected regions during the revolution days. As an important bridge for the policy of Russian Empire to gain access to the South, Caucasia had been exposed to political and military developments between the years of 1917-1921. As a result of this, the Ottoman State and England became parts of the power struggle in the region even for a short time. After 1921, political, social and economic transition process began to take place in the region going under the control of Soviet Russia.

Therefore, it is important to examine this revolution which influenced and changed the geographies mentioned above in every aspect and to bring the information that is obtained to the science world and public.

TOPICS OF THE SYMPOSIUM:

  1. The Revolution Process and the Revolution

–       The Idea of Socialism and Debates

–       Domestic and Foreign Causes Paving the Way for rhe Revolution, Political and Intellectual Developments

–          Regime Changes in Tsarist Russia, Iran and the Ottoman State

–       Revolutionary Organizations and Their Activities

–       Days of Revolution and Civil War in Russia

–       Russian Revolution in Turkish and World Press

–       The View of European Diplomacy towards Revolution and Its Repercussions in Europe

–       Turkish and Iranian View of Revolution and Its Repercussions in These Countries

  1. 2.      Russia, Turkey and Caucasia in the Post-Revolution Period

–          The Establishment of the Soviet System in Russia

–          The Role and Effects of the Revolution n Soviet Expansionism

–          Bolshevik Movements in Caucasia, Azerbaijan, Armenia, Georgia and Daghestan

–          Bolshevik Movements in Turkestan

–          Bolshevik Activities in Turkey

–          Changes Made by the Soviet System in Caucasia and Turkestan

BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

SEMPOZYUM PROGRAMI

SEMPOZYUMA BAŞVURU ŞARTLARI / TERMS OF PARTICIPATION IN THE SYMPOSIUM

KURULLAR / BOARDS OF THE SYMPOSIUM

SEMPOZYUM-TAKVİMİ /SYMPOSIUM-CALENDAR

BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM

TAAHHÜTNAME / CONTRACT