Iğdır’da Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1923-1970)


Özet

Iğdır coğrafi olarak stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu konumundan dolayı tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve önemli
tarihsel olaylara şahitlik etmiştir. Tarihsel süreç içerisinde birçok devletin hâkimiyet mücadelesine sahne olan Iğdır, yaşanan bu süreç içerisinde birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle I. Dünya Savaşı
sürecinde bölgede yaşanan gelişmeler Iğdır ve çevresinde var olan sosyal ve ekonomik sorunların daha da artmasına neden olmuştur. Anavatana katıldıktan sonra Iğdır’da var olan sosyal ve ekonomik sorunların
çözümü ile ilgili hükümetler birçok çalışma yapmıştır. Bu çalışmalar
sonucunda Iğdır her alanda ilerleme kaydetmiştir.
Iğdır’da Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat 1923-1970 adlı bu eser
akademik bir yaklaşımla kronolojiye bağlı kalınarak hazırlandı. Çalışmada Iğdır’ın anavatana katılmasından sonra bölgede var olan siyasi,
sosyal ve ekonomik sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri
incelendi. Bu kapsamda kitabın giriş bölümünde Iğdır’ın tarih öncesi
dönemden anavatana katılmasına kadar olan süredeki tarihine kısaca
yer verildi. Kitabın ilk bölümünde Iğdır ve çevresi ile ilgili TBMM’de
yapılan çalışmalar ve sonuçları, Iğdır’da siyasi parti faaliyetleri ve milletvekili seçimlerine Iğdır’ın katkısı incelendi. İkinci bölümde Iğdır’ın
idari taksimatındaki değişiklikler, nüfus yapısı, bölgede yaşanan sosyal
sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerilerine yer verildi. Üçüncü
bölümde Iğdır’ın eğitim ve kültürel seviyesinin yükseltilmesi ile ilgili
yapılan çalışmalar ve sonuçları incelendi. Kitabın dördüncü bölümünde ise Iğdır’daki ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin geliştirilmesi
için yapılan çalışmalara yer verildi. Hazırlanan bu eserde özellikle arşiv
belgelerinden yararlanıldı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerindeki belgeler, TBMM arşivindeki Zabıt
Cerideleri, Devlet Salnameleri ve kurum arşivlerindeki istatistiklerden
elde edilen bilgilerden faydalanıldı. Ayrıca ulusal ve yerel gazeteler, çalışma alanı ile ilgili tez, makale, sempozyum, hatırat ve başvuru eserlerinden faydalanıldı.
Bu kitabın hazırlanması sürecinde bilgilerini ve akademik tecrübelerini benimle paylaşan ve bana yol gösteren kıymetli hocam Prof.
Dr. Cengiz Atlı’ya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personeline, Kars Halk Kütüphanesi personeline ve
kitabın yayınlanmasını sağlayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına teşekkür ederim.
Ayrıca kitabın hazırlanması ve yayınlanması sürecinde başından sonuna kadar yanımda olan ve manevi desteğini esirgemeyen eşim Fatma
ÖZKAL’a çocuklarım Eren, Ömer Said ve Muhammed Hatip’e minnet
ve şükranlarımı sunarım.

Künye

Yazar : İbrahim ÖZKAL
ISBN : 978-975-17-5141-6
Basım Yılı : 2022
Yayın No : 519
Basım Yeri : Iğdır
Dili : Türkçe
Yay. Hazırlayan : Uzm. Erdem ÜNLEN
Grafik Tas. : Selen Kuyucu
İnceleyenler : Prof. Dr. Figen ATABEY, Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN

 

İçindekiler