Eğitimde Gelecek Arayışları Cilt I


Özet

Dünyamızda değerler eğitimi konusunda son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bunlar eğitim yaklaşımlarına göre değişmektedir. Değerler eğitiminde uygulanan yaklaşımlar geleneksel-davranışçı, bilişsel ve yapılandırıcı olmak
üzere üç ana grupta toplanmaktadır. Geleneksel yaklaşımda değerler eğitimi “davranış değiştirme ve alışkanlık oluşturma” olarak ele alınmaktadır. Değerler bilgi verme,
açıklama yapma ve örnek davranışlar göstererek öğretilmekte, değerlerin alışkanlığa
dönüşmesi istenmektedir. Ancak bu uygulamalar değerlerin kalıcı öğrenilmesine katkı
sağlamamaktadır. Bilişsel yaklaşımda değerlerin davranış boyutu yerine zihinsel boyutuna ağırlık verilmektedir. Öğrencinin değerleri iyi anlaması, düşünmesi, olumlu
ve olumsuz yönlerini görmesi ve zihninde yapılandırılması üzerinde durulmaktadır.
Özellikle “eleştirel düşünme sosyal sorunları çözme, karar verme, değerlendirme” gibi
etkinlikler uygulanmaktadır. Yapılandırıcı yaklaşımda değerlerin kişiler arası ilişkiler
ve etkileşimle öğretilmesine ağırlık verilmektedir. Eğitim sürecinde doğrudan, dolaylı
ve yapılandırıcı öğretim modelleri kullanılmaktadır. Yapılandırıcı yaklaşımda “Öğrenci kendi öğrenmesinin en önemli aktörü” kabul edilmektedir. Bu amaçla sosyal etkileşim, karşılıklı yardımlaşma, işbirlikli öğrenme gibi etkinliklere önem verilmektedir.
Öğrenciye kazandırılacak temel değerler belirlenmekte, çeşitli etkinliklerle zihninde
yapılandırmaya çalışılmaktadır. Uygulamada modelleme, örneklendirme, işbirlikli
öğrenme, kavram şemaları, zihin haritaları, görselleri okuma gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılmaktadır. Değerler eğitiminde bilişsel ve yapılandırıcı yaklaşım daha
etkili olmakta, değerlerin uzun süreli ve kalıcı öğrenilmesine katkı sağlamaktadır.

Künye

Yazar : Arzu GÜVENÇ SAYGIN, Murat SAYGIN
ISBN : 978-975-16-3180-0 (tk.), 978-975-16-3181-7 (1.c.)
Basım Yılı : 2016
Yayın No : 379
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Nihat BÜYÜKBAŞ, Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

 

İçindekiler